Ramowe plany nauczania

Plik umieszczono na stronie 26. 03. 2012 r.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania spowoduje duże zmiany w organizacji pracy szkół. Będą one miały wpływ na zakres obowiązków nauczycieli, liczbę obowiązkowych godzin w szkołach, jak również etatów dla nauczycieli.

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach to m.in.:

* Zmniejszenie puli godzin przedmiotów podstawowych na rzecz rozszerzeń i przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych;

* Wprowadzenie minimalnej liczby godzin przeznaczonej na poszczególne przedmioty w całym cyklu kształcenia, w miejsce dotychczasowego tygodniowego wymiaru godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu kształcenia;

* Określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne;

* Nowy sposób wyboru i realizacji rozszerzeń w szkołach ponadgimnazjalnych;

* Ograniczenie swobody dysponowania godzinami dyrektorskimi;

* Ścisłe limity godzin zajęć dla uczniów w poszczególnych klasach na danym etapie edukacyjnym;

* Brak wymiaru godzin na zajęcia religii (etyki) i na nauczanie języka mniejszości narodowych lub etnicznych – wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach;

* Określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Konsekwencje wprowadzenia nowych ramowych planów nauczania w szkołach
to m.in.:

* Wielkie wyzwanie organizacyjne dla szkół, zwłaszcza w zakresie organizacji zajęć fakultatywnych, a także doboru i organizacji zajęć z przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych w szkołach ponadgimnazjalnych;

* Zwolnienia nauczycieli, gdyż liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych znacznie zmaleje, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych;

* Trudności z realizacją minimów godzinowych dla poszczególnych przedmiotów w małych szkołach;

* Niespójny z ustawowym tygodniowym limitowaniem czasu pracy nauczyciela sposób normowania godzin zajęć edukacyjnych prowadzić może do licznych problemów związanych z organizacją zajęć oraz określeniem wymiaru zatrudnienia nauczyciela w szkole;

* Dosyć swobodne kryteria przydziału nauczycielom przedmiotów uzupełniających w szkole ponadgimnazjalnej mogą prowadzić do licznych nieprawidłowości w przyznawaniu tych godzin przez dyrektora szkoły;

* Obniżenie naboru uczniów do szkół zawodowych wynikające z koniecznej modyfikacji ich oferty edukacyjnej.

Więcej: Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach (materiał opracowany przez ORE)