Konferencja „Psychospołeczne warunki pracy nauczycieli”

Plik umieszczono na stronie 15. 03. 2012 r.

 

15 marca 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi odbyła się konferencja „Psychospołeczne warunki pracy nauczycieli” zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób.

W konferencji wzięli udział m.in.: Grzegorz Gruchlik – Wiceprezes ZG ZNP, Jan Kamiński
– Łódzki Kurator Oświaty, Mariola Mirecka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Elżbieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor WODN w Łodzi, Jarosław Jędrych – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, Halina Cyrulska – Inspektor Wydziału Edukacji UMŁ, Roman Laskowski – Przewodniczący oświatowej „Solidarności” Ziemi Łódzkiej, przedstawiciele wydziałów edukacji, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także prezesi oddziałów i członkowie ZNP oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy.

 
W trakcie konferencji referaty wygłosili:

1. Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty – „Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli”
2. dr Jacek Pyżalski – adiunkt Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – „Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli”
3. Jolanta Gałczyńska – starszy specjalista ZG ZNP – „Czas pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego”

 
Na postawie zaprezentowanych w czasie konferencji materiałów i zgłoszonych w czasie dyskusji opinii sformułowano następujące wnioski i rekomendacje:

1. Wiodącym zadaniem związanym z zarządzaniem pracą nauczycieli, które powinno zostać przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych potraktowane priorytetowo jest:

* organizacja pracy placówki oświatowej w taki sposób, aby zatrudnieni w niej nauczyciele mogli otrzymywać wsparcie mające na celu przeciwdziałanie, bądź likwidację stresu i wypalenia zawodowego.

W tym celu należy zadbać o następujące działania:
* wyposażyć dyrektorów i nauczycieli w wiedzę merytoryczną poprzez organizowanie dla nich szkoleń z zakresu diagnozy syndromów stresu i wypalenia zawodowego, oraz sposobów przeciwdziałania,
* organa prowadzące placówki oświatowe powinny położyć większy nacisk na pomoc w tworzeniu i kontrolę dokumentacji pracowniczej, w której zapisy muszą określać prawa i obowiązki pracownicze w jasny i klarowny sposób, np. przejrzyste i sprawiedliwe kryteria wynagradzania, równomierne przydzielanie obowiązków itp.,
* wnioskować do władz uczelni wyższych, aby programy studiów kierowane do przyszłych pedagogów wyposażały ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania agresji oraz innym niewłaściwym zachowaniom uczniów,
* inicjować współdziałanie organów prowadzących i ośrodków doskonalenia nauczycieli z kuratoriami oświaty w celu organizacji bezpłatnych szkoleń grantowych kierowanych do czynnych zawodowo nauczycieli służących zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole.

2. Uwzględniać w szkolnych projektach dotyczących promocji zdrowia uczniów potrzeby i problemy zdrowotne nauczycieli, co przyczyni się do usprawnienia i podniesienia jakości pracy szkoły i będzie wsparciem dla zdrowia całej społeczności szkolnej.

3. Organizować w placówkach doskonalenia nauczycieli kursy i szkolenia kształcące profesjonalistów w zakresie promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.

4. Organizować cykliczne spotkania dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących, kuratoriów oświaty i związków zawodowych w celu wypracowania strategii działań służących poprawie warunków pracy i promocji zdrowia nauczycieli.

5. Upowszechniać w środowisku oświatowym i mediach znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących czasu pracy nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń.

 
Materiały z konferencji:
1. Prezentacja dr. J. Pyżalskiego „ Psychologiczne warunki pracy nauczycieli” (kliknij)
2. Prezentacja J. Gałczyńskiej „Czas pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego” (kliknij)
3. Publikacja pod redakcją Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz „ Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem” (kliknij)