Stanowisko Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 22. 02. 2012 r.

 

Władze miasta Łodzi przedstawiając projekty uchwał o likwidacji 20 szkół i placówek oświatowych kierują się przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi oraz dążeniem do radykalnego ograniczenia kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP uważa, że publiczna edukacja prowadzona przez samorząd nie może być postrzegana w kategoriach obowiązku, którego można się pozbyć w niedogodnej dla siebie sytuacji, np. w wyniku braku środków w budżecie. Niestety coraz częściej kształcenie dzieci i młodzieży traktowane jest w ujęciu komercyjnym, na zasadzie „to się nam opłaca, a to już nie”.

Władze Łodzi, mimo wielu naszych apeli, nadal nie wypracowały przejrzystych zasad i kryteriów dotyczących podejmowania decyzji o likwidacji szkół oraz naborze uczniów do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Stwierdzamy, że decyzje władz miasta odnośnie oświaty potwierdzają to, że łódzkiej edukacji brakuje strategii rozwoju. Nie ma wizji i celu, nie ma stabilizacji. Są tylko doraźne działania. To wszystko potwierdza znaną maksymę Seneki: „Żeglarzowi, który nie wie, do jakiego portu płynie, każdy wiatr będzie przeciwny”.

Postępujący proces ograniczania i demontażu publicznej edukacji w Łodzi będzie miał daleko idące negatywne skutki społeczne. Czy likwidacja szkół, może być sposobem na poprawę jakości edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwiązywanie problemów wychowawczych, otaczanie uczniów opieką i rozwijanie ich uzdolnień? Jest to krótkowzroczna metoda służąca jedynie chwilowej poprawie stanu samorządowych finansów.

Nie akceptujemy takiej polityki edukacyjnej miasta. Mądre społeczeństwo, jeśli chce się rozwijać, nie może oszczędzać na oświacie. Zmniejszanie się ogólnej liczby uczniów powinno służyć poprawie warunków nauki i pracy, czyli jakości edukacji, a nie być argumentem za likwidacją szkół.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP domaga się od władz Miasta Łodzi opracowania strategii rozwoju i funkcjonowania oświaty, która zawierałaby jednocześnie program restrukturyzacji sieci szkolnej w najbliższych latach opartej na jasnych kryteriach. Jest to uzasadnione tym bardziej, że 1 września 2012 r. wprowadzona zostanie reforma szkolnictwa zawodowego i nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych, co spowoduje poważne zmiany w procesie kształcenia i organizacji pracy tych placówek.

Strategia powinna być przygotowana poprzez prowadzenie konsultacji społecznych i dialog z przedstawicielami zainteresowanych stron, którymi oprócz władz miasta i radnych są również rodzice uczniów, dyrekcje, pracownicy szkół oraz związki zawodowe. Uważamy, że brak dialogu społecznego w tak istotnej kwestii dla środowiska lokalnego, może wywoływać protesty i negatywne emocje wśród mieszkańców miasta.

Apelujemy do Radnych Rady Miejskiej w Łodzi o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o likwidacji szkół!

Likwidować łatwo, odbudować trudno!

Za Zarząd

MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP