Konkursu na logo i hasło promujące Kluby Młodego Nauczyciela trwa nadal!

Plik umieszczono na stronie 07. 09. 2011 r.

 

22 sierpnia 2011 r. Zarząd Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, tworzący Komisję konkursową, podjął decyzję o nierozstrzygnięciu „Konkursu na plakat i hasło promujące Kluby Młodego Nauczyciela”. Powodem jest zbyt mała  ilość nadesłanych prac konkursowych spełniających wymogi określone w Regulaminie.

W konkursie wzięło udział 12 osób, nadsyłając w sumie 33 prace, w tym: 21 plakatów, 8 logotypów, 5 prac z hasłami. Niestety nadesłane prace graficzne albo nie spełniały warunków zawartych w Regulaminie, albo hasła nie odzwierciedlały idei Klubu Młodego Nauczyciela. Dlatego Zarząd CKMN postanowił:
- zmienić tematykę konkursu,
- uściślić Warunki uczestnictwa,
- wyznaczyć nowy termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU
na logo i hasło promujące Kluby Młodego Nauczyciela
Związku Nauczycielstwa Polskiego

§1 Organizacja

1. Konkurs organizuje Centralny Klub Młodego Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§2 Cel konkursu

1. Celem konkursu jest promocja Związku Nauczycielstwa Polskiego, Klubów Młodego Nauczyciela oraz zachęcanie młodych nauczycieli do włączenia się w działalność związkową.

§3 Temat

1.Tematyka konkursu:

- logo promujące Kluby Młodego Nauczyciela, które ma być spójne z logo ZNP,
- hasło promujące Kluby Młodego Nauczyciela.

§4 Regulamin

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.znp.edu.pl.

§5 Uczestnicy

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§6 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy konkursu wykonują nie więcej niż 3 prace. W zgłoszeniu pracy należy podać imię, nazwisko uczestnika konkursu, telefon kontaktowy, nazwę Oddziału.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac, które odbiegają od tematu konkursu.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, ujawniania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, obróbka graficzna).

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z póź. zm.). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska.

§7 Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres zks@znp.edu.pl w temacie wpisując „Konkurs Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela”

2. Termin nadsyłania prac na konkurs: do 29 lutego 2012 r.

3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

4. Prace przechodzą na własność Organizatora.

§8 Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję tworzy Zarząd Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela w składzie 6-osobowym.

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Organizator przyzna nagrodę główną (laptop) w kategorii „logo” oraz wyróżnienie (aparat fotograficzny) w kategorii „hasło”.

5. Organizator przewiduje wyróżnienie dla Oddziału laureata Konkursu.

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w marcu 2012 r.

7. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody podczas Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Nauczycieli.

8. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora konkursu.

9. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest podpisanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy 3 nagród pisemnego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykorzystanie autorskiego prawa zależnego na rzecz Organizatora konkursu.

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwracalna.