„Kandydaci do tablicy”
Konferencja prasowa Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, 24 sierpnia 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 01. 09. 2011 r.

 

ZNP chce zainaugurować dyskusję o edukacji, zapraszając partie i kandydatów do parlamentu do merytorycznej debaty o oświacie i sytuacji nauczycieli, debaty wolnej od pustych, nierealnych obietnic i tematów zastępczych – powiedział dziś (24.08.2011) prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

Prezes zaprezentował „Porozumienie na rzecz statusu zawodowego nauczycieli”, jakie Związek zaproponował partiom. - Obawiamy się, że w trakcie kampanii wyborczej o edukacji będzie mówiło się albo niewiele, albo będą dominowały takie sprawy drugorzędne, jak np. mundurki szkolne – powiedział szef ZNP. - Związek zaproponował pięciu partiom podpisanie „Porozumienia na rzecz statusu zawodowego nauczycieli”. W ubiegłym tygodniu przesłaliśmy je na ręce szefów Sztabów Wyborczych: PO, PiS, SLD, PSL i PJN. Teraz czekamy na reakcję  tych partii, ale otwarci jesteśmy na każdy głos rozsądku i zapraszamy  do debaty na temat sytuacji w oświacie, jak i podpisania „Porozumienia ws. statusu zawodowego ” - dodał. - Jesteśmy przekonani, że w toczącej się kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu jasne stanowisko partii w tej sprawie będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich nauczycieli w Polsce.

Prezes Związku podkreślił, że edukacja dzieci i młodzieży jest wspólnym dobrem, a od jej jakości zależy rozwój naszego kraju. - Dlatego musi ona uwzględniać potrzeby, oczekiwania i aspiracje jak najszerszej grupy obywateli i nie może zależeć od partykularnych, doraźnych celów poszczególnych partii i ugrupowań politycznych. Edukację na wysokim poziomie gwarantuje m.in. wysoki status zawodowy pracowników. Status ten określa dzisiaj ustawa Karta Nauczyciela – mówił.

Wg ZNP, Kartę Nauczyciela należy dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w niej regulacji dotyczących:

- zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
- maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli,
- gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, składającego się z określanego corocznie przez MEN wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określanych na poziomie  JST,
- awansu zawodowego, opartego o indywidualny rozwój i osiągnięcia nauczycieli, przyznawanego przez zewnętrzne, niezależne instytucje administracji szkolnej (nadzór pedagogiczny), przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych, zwłaszcza: rodzaju i wysokości świadczeń socjalnych, zasad korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia, zasad naliczania i korzystania z funduszu na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

Szef ZNP podkreślił, że porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi i politykami czy zawierane z kandydatami nie są na świecie żadną nowością. - W Finlandii, która przypomnę ma najlepsze wyniki w międzynarodowym badaniu PISA, wszystkie zmiany w oświacie podejmowane są z udziałem i w porozumieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi - powiedział prezes ZNP.

- Nauczycielska bieda nie ma barw politycznych, dlatego chcemy, by nauczyciele poznali poglądy kandydatów do Sejmu i Senatu, edukacyjne programy wyborcze poszczególnych partii i dopiero w oparciu o te informacje podjęli świadomą decyzję o poparciu konkretnych osób. Niech kandydaci do parlamentu, wywołani przez ZNP „do tablicy”, odpowiedzą na konkretne i ważne pytania – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. - Chcemy także, by politycy nie składali w czasie wyborczej kampanii pustych obietnic, które nie będą miały pokrycia po 9 października br. Dlatego proponujemy podpisanie „Porozumienia…”.