Opinia prawna dotycząca oddziałów przedszkolnych w szkołach

Plik umieszczono na stronie 27. 08. 2011 r.

 

TEKST ZAMIESZCZONY PONIŻEJ TO WYRWANY Z KONTEKSTU FRAGMENT CAŁOŚCI
przeczytaj całość - pobież plik pdf w nowym oknie przeglądarki - kliknij tutaj

 

(...) Z taką opinią MEN nie całkowicie można się zgodzić. Przede wszystkim, ustawodawca nie przewidział ani w ustawie o oświacie ani w Karcie Nauczyciela „jednostki noszącej w pewnym stopniu cechy zespołu”, czyli typu pośredniego pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Ustawodawca wyraźnie wskazał rodzaje i typy szkół i nie ma możliwości prawnej tworzenia innych, ani specyficznych ani pośrednich typów jednostek.

Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Zdaniem MEN, tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka obowiązuje w szkole podstawowej, prowadziłoby do pogorszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki w porównaniu z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skrócenia czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Nawet jeśli zgodzić by się z tym poglądem odmienny tryb funkcjonowania oddziału przedszkolnego nie oznacza, moim zdaniem, iż należy oddział ten z całą stanowczością traktować jako przedszkole – wskazuje choćby na to wykładnia językowa przepisu, który mówi o oddziale umiejscowionym „w” szkole. (...)

przeczytaj całą opinię - pobież plik pdf w nowym oknie przeglądarki - kliknij tutaj