Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 04. 07. 2011 r.

 

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ (art. 53 ust. 1a KN). Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 r. wyniosło 2 822,66 zł, a w II półroczu 2010 r. – 2 917,14 zł (obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.). Podstawę obliczenia świadczenia urlopowego dla nauczycieli stanowi wyższa z tych kwot - tj. 2 917,14 zł

W 2011 r. nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1 093,93 zł (tj. 2.917,14 zł x 37,5%).
Pracodawca musi pobrać od świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy od pracownika. Świadczenie urlopowe do wysokości odpisu podstawowego nie jest uwzględniane w podstawie ustalania składki na ubezpieczenia społeczne oraz nie podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w stosunku pracy. Prawo do tego świadczenia mają zarówno nauczyciele czynni zawodowo (pracujący), jak i przebywający na urlopach wychowawczych oraz na tzw. urlopach zdrowotnych – udzielanych dla poratowania zdrowia.

Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje tylko nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy lub nauczycielom, którzy nie byli zatrudnieni w okresie całego roku szkolnego – wysokość świadczenia urlopowego ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu przepracowanego w danym roku szkolnym.

Ustalenie wysokości świadczenia proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym:
1. Kwotę świadczenia dzielimy przez liczbę 12 (rok szkolny trwa 12 miesięcy
– od 1 września do 31 sierpnia następnego roku).
2. Mnożymy przez liczbę miesięcy, w których istniał stosunek pracy z nauczycielem (wlicza się również okresy ferii letnich i zimowych).

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdego pracodawcy. Wysokość świadczeń urlopowych uzależniona będzie jednak od wymiaru zatrudnienia nauczyciela w poszczególnych szkołach.

Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone nauczycielom do końca sierpnia tego roku, za który przysługuje. Wypłata świadczenia we wcześniejszym terminie jest jak najbardziej dopuszczalna. Nauczyciele mogą otrzymać świadczenie urlopowe np. w czerwcu, przed wakacjami i urlopem wypoczynkowym.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone w dniu rozwiązania umowy o pracę. Przepisy Karty Nauczyciela nie określają zasad i warunków wcześniejszej wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli, których stosunek pracy rozwiązał się przed końcem roku szkolnego, czyli przed ostatecznym terminem wypłaty świadczenia urlopowego dla pozostałych nauczycieli. Jednak nawet w takim przypadku nie ma przeszkód prawnych, aby świadczenie urlopowe wypłacić nauczycielowi wcześniej, czyli np. w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nauczyciele, pomimo otrzymania świadczenia urlopowego, uprawnieni są również do otrzymywania świadczeń z ZFŚS na zasadach określonych w regulaminie obowiązującym w szkole lub placówce oświatowej.

Prawo do świadczenia urlopowego mają tylko nauczyciele czynni zawodowo. Nie otrzymają go pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole oraz nauczyciele emeryci. Mogą oni jednak korzystać ze świadczeń przewidzianych w zakładowym regulaminie ZFŚS, np. dofinansowanie do wypoczynku, bony w okresach przedświątecznych, zapomogi celowe, itp.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
- art. 53 ust. 1a.
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) - art. 5 ust. 2.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (www.stat.gov.pl).

Opracowanie: M. Ćwiek