List Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP na zakończenie roku szkolnego

Plik umieszczono na stronie 17. 06. 2011 r.

 

[List na zakończenie roku szkolnego Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP]

Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy oświaty!

Dobiega końca rok szkolny 2010/2011 – rok trudnej i wymagającej poświecenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach, jak również działalności związkowej.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wspierali nasze działania i aktywnie włączali się w akcje prowadzone przez ZNP. Służyły one temu, aby odpowiedzialna praca nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych była coraz lepiej opłacana i cieszyła się społecznym prestiżem.

W mijającym roku szkolnym ZNP osiągnął wiele sukcesów i skutecznie reprezentował interesy pracowników oświaty.

W Łodzi i województwie udało nam się zapobiec likwidacji, bądź prywatyzacji wielu szkół i placówek oświatowych, egzekwowaliśmy wypłaty dodatków uzupełniających i zgodny z prawem podział środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Uzgadnialiśmy regulaminy wynagradzania nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi, negocjowaliśmy także zapisy w regulaminach pracy oraz przyznawania nagród i premiowania.

W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy w sprawie podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych.

Opiniowaliśmy wiele projektów aktów prawnych dotyczących oświaty i jej pracowników. Braliśmy udział w pracach komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły, jak również komisji powoływanych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Staraliśmy się interweniować w trudnych sprawach i być wszędzie tam, gdzie władze samorządowe naruszały prawo oświatowe.

Przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą realizacji tzw. „godzin karcianych”. Wyniki badania potwierdziły występowanie wielu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem tych godzin w praktyce szkolnej. Dlatego ZNP zgłosił swoje uwagi do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wystąpił z inicjatywą zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela dotyczących stosowania art. 42 ust. 2 pkt 2 tak, aby ujednolicić w całym kraju zasady realizacji tych godzin i zapobiec łamaniu prawa, a zwłaszcza likwidacji etatów wychowawców świetlic.

ZNP na szczeblu centralnym obronił przed niekorzystnymi zmianami Kartę Nauczyciela i ustawę o systemie oświaty, zapobiegł planowanej komercjalizacji i prywatyzacji oświaty publicznej oraz likwidacji kuratoriów. To tylko niektóre z naszych osiągnięć w mijającym roku szkolnym.

Naszą wspólną pracą i dokonaniami potwierdziliśmy, że ZNP to znaczący partner dialogu społecznego i uczestnik systemu oświaty w naszym kraju, a związkowe ognisko niezbędne jest w każdej szkole oraz placówce.

W imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP życzę Wszystkim Pracownikom oświaty udanych i spokojnych wakacji. Jednocześnie zapewniamy, że dalej będziemy aktywnie zabiegać o należyty wzrost wynagrodzeń i godne warunki pracy, o dobrą oświatę publiczną, a także stabilizację zawodową, której gwarancją jest Karta Nauczyciela.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP