Komunikat po spotkaniu Prezydium ZG ZNP z premierem Donaldem Tuskiem

Plik umieszczono na stronie 18. 05. 2011 r.

 

17 maja 2011 r. z inicjatywy ZNP odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie premiera Donalda Tuska z członkami Prezydium ZG ZNP. W spotkaniu brali udział także minister edukacji Katarzyna Hall, minister Michał Boni, wiceminister nauki Maria Elżbieta Orłowska i wiceminister edukacji Lilla Jaroń.

Spotkanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym MEN proponuje m.in. przekazywanie samorządowych szkół i przedszkoli stowarzyszeniom, fundacjom i związkom wyznaniowym, grupowanie placówek oświatowych, likwidację kuratoriów oświaty, zmiany w kształceniu zawodowym oraz zmiany sposobu finansowania edukacji przedszkolnej 4-latków i 5-latków.

Związek - w ramach konsultacji społecznych - negatywnie zaopiniował projekt ustawy, zwracając uwagę na jego najgroźniejsze zapisy. Wg ZNP, jednym z nich jest „zlecanie realizacji zadań oświatowych”, czyli przekazywanie szkół samorządowych fundacjom, stowarzyszeniom i związkom wyznaniowym. Zdaniem ZNP, projektowane rozwiązania mogą doprowadzić do radykalnego urynkowienia publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy, demontażu publicznej oświaty, przenoszenia odpowiedzialności za edukację na rodziców oraz na organizacje działające w sferze pożytku publicznego.

22 marca 2011 r. w tej sprawie Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę ws. akcji protestacyjnej przeciwko prywatyzacji edukacji publicznej. W maju Związek rozpoczął wśród pracowników oświaty i rodziców akcję informującą o konsekwencjach zmian, jakie w systemie oświaty chce wprowadzić ministerstwo edukacji (ulotki „Czerwona kartka dla MEN”).

Jednocześnie Związek podejmował szereg działań zmierzających do przedstawienia swoich krytycznych uwag projektodawcom noweli. Jednym z nich był wniosek o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, które to odbyło się 17 maja br.

Podczas spotkania prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawił stanowisko Związku, mówiąc że:

- nie zachodzą żadne przesłanki ani merytoryczne (jak np. zła diagnoza systemu edukacji, złe wyniki uczniów; wręcz przeciwnie  - polscy uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w kolejnych edycjach międzynarodowego badania PISA. W prezentacji raportu PISA, organizowanej w Kancelarii Premiera przez OECD, brał udział sam premier), ani formalne (jak np. obecny brak uregulowań prawnych lub niemożność wpisania projektowanych zmian do już istniejących ustaw) do wprowadzenia tak daleko idących, rewolucyjnych zmian w edukacji. Prezes ZNP przypomniał, że premier w programie „Tomasz Lis na żywo” zadeklarował, że nie jest zwolennikiem rewolucyjnych zmian;

- Związek nie zgadza się na wprowadzenie wielu propozycji MEN, krytykowanych przez nauczycieli i nauczycielki. Szef ZNP powołał się na ustalenia Międzynarodowego Szczytu w sprawie Zawodu Nauczyciela, który w marcu br. odbył się w Nowym Jorku. Wzięli w nim udział  ministrowie edukacji, nauczyciele i liderzy oświatowych związków zawodowych z całego świata. Uczestnicy konferencji stwierdzili, że tylko współpraca z partnerami społecznymi jest gwarantem sukcesu projektowanych zmian w edukacji i że nie można ich wprowadzać bez akceptacji środowiska;

- edukacja jest dobrem wspólnym, o które wszyscy musimy dbać, dlatego każda decyzja o reformie oświaty powinna być starannie przemyślana, bo jej skutki będą odczuwać kolejne pokolenia;

- na edukację nie można patrzeć wyłącznie poprzez pryzmat finansów. Związek stanowczo nie zgadza się, aby propozycje MEN doprowadziły do pogorszenia jakości kształcenia oraz warunków pracy i płacy nauczycieli i nauczycielek. Szef ZNP opisał sytuację w jednej z gmin, gdzie w szkołach prowadzonych przez lokalne stowarzyszenie nauczyciele są zatrudniani tylko od września do czerwca;

- przekazanie szkół samorządowych stowarzyszeniom, fundacjom i związkom wyznaniowym to pozbywanie się zadań należących do podstawowych obowiązków państwa i przenoszenie ciężaru ich realizacji na innych. Szef ZNP podkreślił, że z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że dzisiaj w Polsce jest de facto tylko jeden podmiot, który spełnia wszystkie kryteria organizacji uprawnionej do przejęcia i prowadzenia szkół. Jest nią fundacja Lux Veritatis, związana z o. Tadeuszem Rydzykiem;

- likwidacja kuratoriów oświaty oraz związana z tym reforma nadzoru pedagogicznego budzi wątpliwości wielu środowisk. Wg ZNP, samorząd nie może być „sędzią we własnej sprawie”, tzn. w jego kompetencjach nie może znaleźć się nadzór pedagogiczny. Prezes ZNP przytoczył tylko kilka z wielu przykładów, jakie w ostatnim czasie trafiły do ZNP, łamania prawa oświatowego przez samorządy będące organami prowadzącymi placówki oświatowe. Podkreślił, że Związek opowiada się za zdecydowanym rozdzieleniem nadzoru pedagogicznego od kompetencji wynikających z prowadzenia szkoły przez gminę. Natomiast brak jasności i jednoznaczności zapisów prawa spowoduje nie tylko znaczącą dezorganizację systemu edukacji, ale też negatywnie skutki w przyszłości;

- wymienił dotychczasowe zmiany w prawie oświatowym autorstwa MEN, które tylko wzmacniają takie obawy. Chodzi o niejednoznacznie sformułowane przepisy, pozwalające na wielość interpretacji (dotyczy to szczególnie tzw. godzin karcianych, jednorazowych dodatków uzupełniających);

- przedstawił przykłady łamania prawa przez samorządy prowadzące placówki oświatowe (najczęściej chodzi o zwalnianie pracowników oświaty, likwidację szkół), na które nie reaguje resort edukacji. Prezes ZNP zaproponował, aby przy premierze powstał specjalny Zespół, który dokona przeglądu i analizy przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej i samorządowej.

Prezes ZNP podkreślił, że istnieje potrzeba dyskusji o szczegółowych zapisach projektu ustawy, która pozwoli wyeliminować błędne zapisy oraz uzgodnić skalę i kierunek projektowanych zmian.

Dodał, że nowelizacja zakłada jedną, dobrą zmianę – zmianę sposobu finansowania edukacji przedszkolnej (finansowanie z budżetu państwa edukacji przedszkolnej 4-latków i 5-latków). Przypomniał, że ta propozycja jest zgodna z inicjatywami obywatelskimi ZNP upowszechniającymi wychowanie przedszkolne z 2008 i 2010 roku.

Głos w dyskusji zabrali także ze strony ZNP: Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP, Janusz Rak prezes Rady SzWiN ZNP oraz Bożena Mania, szefowa lubuskiego ZNP.

Do wystąpień przedstawicieli ZNP odniosła się minister edukacji Katarzyna Hall oraz wiceminister nauki Maria Elżbieta Orłowska.

Dyskusję podsumował premier Donald Tusk, zapewniając związkowców, że intencją rządu nie jest szybka praca nad tak ważnymi zmianami w edukacji. Podkreślił, że zapisy projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty muszą być poddane długim i wyczerpującym konsultacjom z partnerami społecznymi tak, aby ostateczne propozycje zmian były jak najlepsze.

Tuż po spotkaniu, prezes ZNP Sławomir Broniarz tak komentował przebieg rozmowy:
- Strony uzgodniły, że jest potrzeba merytorycznej, spokojnej pracy nad poszczególnymi zapisami, tak byśmy nie utracili tego, co jest w tej ustawie najcenniejsze, ale także, by pośpiech nie doprowadził do „bylejakości” - powiedział dziennikarzom.

Po rozmowach z premierem, związkowcy kontynuowali posiedzenie Prezydium ZG ZNP w siedzibie Związku.

Prezydium ZG ZNP uznało, że w związku z zapewnieniem szefa rządu, nie zachodzą przesłanki do uruchomienia procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Podczas spotkania z premierem, ZNP reprezentowali członkowie Prezydium ZG ZNP z rzeczniczką prasową, w składzie:

1. Broniarz Sławomir - prezes ZNP
2. Baszczyński Krzysztof - wiceprezes ZG ZNP
3. Czarnowski Jarosław - wiceprezes ZG ZNP
4. Gruchlik Grzegorz - wiceprezes ZG ZNP
5. Chodubska Mirosława
6. Ćwiek Marek
7. Kłak Stanisław
8. Kołtunowicz Wanda
9. Korczak Tomasz
10. Koziński Janusz
11. Mania Bożena
12. Piekarz Kazimierz
13. Rak Janusz
14. Rezler Jadwiga Aleksandra
15. Sobiborowicz Wanda
16. Tarasiewicz Iraida
17. Ujejski Andrzej