Propozycja ZNP dotycząca Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 13. 04. 2011 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do przewodniczących wszystkich Klubów Poselskich z wnioskiem o zawarcie Porozumienia w sprawie statusu zawodowego nauczycieli - poinformował 9 marca 2011 r. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, na konferencji prasowej w Warszawie.

- Związek, reprezentujący najliczniejszą grupę pracowników edukacji, nie może biernie się przyglądać, gdy podejmowane są próby obniżenia rangi zawodu nauczyciela i pozbawienia go niezależności i poczucia bezpieczeństwa w zawodzie - mówił prezes ZNP. Dodał, że Związek nie może się zgodzić na uzależnienie warunków pracy nauczycieli od organu prowadzącego, od zapatrywań i systemu gradacji priorytetów lokalnych samorządów. - To państwo powinno regulować podstawowe warunki pracy (w tym wynagradzania) nauczycieli, ustawowo gwarantując im niezależność i odpowiedni status - podkreślał.

Według Związku, nauczyciele oczekują gwarancji politycznej niezależności, dlatego - zdaniem ZNP - konieczne jest centralne, na poziomie ustawy, regulowanie najważniejszych kwestii dotyczących zawodu nauczyciela. - Taką ustawą jest Karta Nauczyciela. Jesteśmy zgodni co do tego, że należy ją dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w niej regulacji - czytamy w Porozumieniu przesłanym do Klubów Poselskich.

Prezes ZNP zaapelował do polityków o powstrzymanie się od pochopnych decyzji w sprawie likwidacji Karty Nauczyciela. - Naszym wspólnym celem powinno być doskonalenie systemu edukacji w Polsce - powiedział. Dodał, że jak pokazują wyniki międzynarodowego badania PISA, jakość kształcenia poprawia się, a polscy uczniowie dokonali znacznego postępu w ostatnich latach.

Szef Związku podkreślał, że „szkoła to nie jest przedsiębiorstwo”. - Nie można patrzeć na szkołę tylko przez pryzmat kosztów i zysku - zaznaczył prezes ZNP przypominając, że gminy i powiaty otrzymują na prowadzenie szkół środki z budżetu państwa.

Według ZNP, absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w Karcie Nauczyciela regulacji dotyczących:

1) zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli, w tym na podstawie mianowania,

2) maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

3) gwarantowanej minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli, składającego się z określanego corocznie przez ministra właściwego ds. oświaty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, określanych na poziomie organów prowadzących,

4) awansu zawodowego, opartego o indywidualny rozwój i osiągnięcia nauczycieli, przyznawanego przez zewnętrzne, niezależne instytucje administracji szkolnej (nadzór pedagogiczny),

5) przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych, w tym zwłaszcza:
- rodzaju i wysokości świadczeń socjalnych,
- zasad korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
- zasad naliczania i korzystania z funduszu na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli.