Zadania związku zawodowego w procedurze likwidacji lub przekazania szkoły

Plik umieszczono na stronie 12. 02. 2011 r.

 

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKOŁY

Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego.

Organ prowadzący musi podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły do ostatniego dnia lutego (na 6 miesięcy przed likwidacją).

Uchwała (intencyjna) o zamiarze likwidacji szkoły wraz z uzasadnieniem powinna zawierać:
- informację, gdzie przejdą uczniowie z likwidowanej placówki,
- szczegółowe przyczyny podjęcia decyzji o likwidacji,
- informację o pracownikach (czy znajdą zatrudnienie).

Po uzyskaniu opinii kuratora oświaty organ prowadzący może podjąć uchwałę o likwidacji szkoły lub placówki. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez organ prowadzący uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu (art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Terminem likwidacji jest obligatoryjnie koniec roku szkolnego, a zatem 31 sierpnia (art. 63 ustawy o systemie oświaty). Ponieważ wymóg ten został ustanowiony przepisem prawa publicznego, mającym charakter bezwzględnie obowiązujący, organ prowadzący nadzór pedagogiczny nie może wyznaczyć innej daty likwidacji.

Organ prowadzący, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, musi zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty (brak wymogu pozytywnej opinii kuratora) oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Zakładowa organizacja związkowa opiniuje projekt uchwały o zamiarze (lub o likwidacji) szkoły na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Stwierdza on, że organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy niż 30 dni.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 29 listopada 2010 r. nie wskazał, która z uchwał – o zamiarze, czy o likwidacji podlega zaopiniowaniu. Jednak zgodnie z tezą wyrażoną w uzasadnieniu większe znaczenie posiada opinia do projektu uchwały o zamiarze likwidacji. Dlatego związki zawodowe powinny domagać się przedstawienia do zaopiniowania projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w działaniach organów prowadzących w sprawach likwidacji szkół (w oparciu o raport z sierpnia 2005 roku):
• niepodejmowanie uchwał o zamiarze likwidacji szkoły,
• niedochowanie 6-miesięcznego obowiązkowego terminu powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły,
• niezapewnienie możliwości kontynuacji nauki w szkole publicznej, lecz w szkołach o uprawnieniach szkoły publicznej powstałych na bazie likwidowanych szkół, dla których organem prowadzącym była fundacja,
• niezapewnienie dzieciom dojeżdżających do szkół bezpiecznych warunków oczekiwania na środek transportu,
• niewystarczające działania zmierzające do zagospodarowania nieruchomości po zlikwidowanych szkołach,
• nieokreślenie sieci i obwodów szkół publicznych po dokonanej likwidacji.

 

PROCEDURA PRZEKAZANIA SZKOŁY

Organ prowadzący może przekazać szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów. Przekazanie szkoły następuje w odniesieniu do osoby fizycznej lub osoby prawnej niebędącej jst. Przekazanie może nastąpić w każdym czasie. Procedura przekazania szkoły do prowadzenia powinna być poprzedzona pozytywną opinią kuratora oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Organ prowadzący może podjąć jedną uchwałę o przekazaniu (brak konieczności podejmowania uchwały intencyjnej).

Uzasadnienie uchwały powinno zawierać:
- informację, gdzie przejdą uczniowie z likwidowanej placówki,
- szczegółowe przyczyny o likwidacji placówki,
- informacje o pracownikach (czy znajdą zatrudnienie).

Informacja o przekazaniu:
• Organ prowadzący ma obowiązek poinformować pracowników szkoły i zakładową organizację związkową o przekazaniu szkoły w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania.
• W informacji musi być zawarta przyczyna przekazania, prawne, ekonomiczne i socjalne skutki przekazania oraz nowe warunki pracy i płacy.

W tym zakresie związki zawodowe mogą żądać wszelkich informacji dotyczących przekazania lub związanych z decyzją o przekazaniu. Te informacje mogą być potem wykorzystane w postępowaniach przed sądem pracy lub sądem administracyjnym.

Poinformowanie związku zawodowego następuje niezależnie od innych uprawnień związkowych, np. prawa do zaopiniowania projektu uchwały.

Na tym etapie związki zawodowe powinny poinformować nauczycieli o zmianie ich statusu prawnego i uprawnień wynikających ze zmiany podstawy zatrudnienia z Karty Nauczyciela na Kodeks pracy.

Związek zawodowy powinien poinformować nauczycieli, że w przypadku przekazania szkoły:
- wszystkie stosunki pracy zostaną nawiązane na podstawie umowy o pracę (nie będzie stosunków pracy na podstawie mianowania),
- czas pracy będzie regulowany na podstawie kodeksu pracy i umów o pracę,
- zastosowanie będą miały wypowiedzenia zmieniające,
- stosunki pracy będą rozwiązywane na podstawie Kodeksu pracy,
- wynagrodzenie będzie ustalane przez pracodawcę (nie będzie ustalane na podstawie rozporządzenia płacowego i uchwał samorządowych),
- brak corocznej waloryzacji płac,
- prawo do urlopów wypoczynkowych będzie wynikało z Kodeksu pracy,
- nie będzie prawa do przerw świątecznych,
- nie będzie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia,
- nie będzie prawa do zasiłku na zagospodarowanie,
- nie będzie prawa do świadczenia urlopowego.

Najczęstsze zarzuty wobec uchwał:
- wyzbywanie się ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez samorząd terytorialny
- niezapewnianie uczniom nauki w szkole publicznej tego samego typu (nieobjęcie ucznia obwodem innej szkoły publicznej)
- powoływanie się wyłącznie na czynnik ekonomiczny
- brak przedstawienia projektu uchwały do zaopiniowania związkowi zawodowemu.

POSTĘPOWANIE NADZORCZE

Związki zawodowe mogą kierować do wojewody pismo zawierające wniosek o zbadanie uchwały – ze wskazaniem zarzutów naruszenia prawa przez organ prowadzący.