Co robić, kiedy samorząd likwiduje szkołę?

Plik umieszczono na stronie 01. 02. 2011 r.

 

W ostatnim czasie do Zarządu Głównego ZNP i Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP napływają informacje o zamiarze likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innym podmiotom. Samorządy decydują się na taki krok najczęściej z powodu oszczędności. Ale tracą na tym uczniowie, ich rodzice i pracownicy. Traci też na swoim znaczeniu miejscowość bez szkoły.

Dlatego zwracamy się do prezesów oddziałów i wszystkich członków ZNP o monitorowanie procesu likwidacji lub przekazania placówek oświatowych na swoim terenie oraz o wnikliwe sprawdzanie stosownych uchwał jednostek samorządu terytorialnego.

Informujemy również, iż w najbliższym czasie Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP umieści na swojej stronie internetowej przykładową treść PAKIETU SOCJALNEGO, czyli porozumienia zawieranego przez pracodawcę z zarządem oddziału ZNP, które reguluje szczegółowo dalsze stosunki pracy oraz inne uprawnienia pracowników szkoły objętej likwidacją bądź przekazaniem.

W zakładce Pliki do pobrania umieszczona jest prezentacja przedstawiająca procedurę przekazania szkoły publicznej i uprawnienia związków zawodowych w tym zakresie.

O czym należy pamiętać?

1. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty szkoła/placówka może być zlikwidowana lub przekazana do prowadzenia innemu podmiotowi.

2. Przekazanie dotyczy tylko placówek do 70 uczniów/wychowanków. Musi ono być poprzedzone pozytywną opinią kuratora oświaty. Przekazanie może się odbyć w każdym momencie roku kalendarzowego z zachowaniem ustawowych terminów (procedura przekazania szkoły zawarta jest w art. 5g-r ustawy o systemie oświaty).

3. Likwidacja dotyczy placówek bez wskazania liczby uczniów. Likwidacja odbywa się w dwóch etapach:
- do ostatniego dnia lutego musi być podjęta uchwała intencyjna,
- do końca roku szkolnego podejmowana jest uchwała ostateczna.
Likwidacja może odbywać się tylko pod warunkiem, że uczniowie znajdą miejsce w innej szkole, ale tylko publicznej, która może być prowadzona przez inny podmiot niż samorząd.

4. Uchwała (intencyjna) o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem musi – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 2002 r. – zawierać:
- informację, gdzie przejdą uczniowie z likwidowanej placówki,
- szczegółowe przyczyny decyzji o likwidacji,
- informację o pracownikach (czy znajdą zatrudnienie).

5. Zarówno projekt uchwały o przekazaniu, jak i o likwidacji placówki musi być przesłany do zaopiniowania do organizacji związkowej. Związek ma 30 dni na wydanie opinii. Jeżeli uzasadnienie będzie budziło wątpliwości, można w okresie opiniowania poprosić o dodatkowe informacje.

6. Nieskierowanie projektu uchwały do zaopiniowania do związków zawodowych w przypadku jej podjęcia pozwala na zaskarżenie uchwały do wojewody.

Jednocześnie przypominamy, że przy Zarządach Okręgów ZNP działają specjalnie przeszkolone grupy związkowców, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc i wsparcie.