Odpowiedź na pytania w sprawie wypłat dodatków uzupełniających

Plik umieszczono na stronie 27. 01. 2011 r.

 

W związku z zapytaniami zgłaszanymi do ZOŁ ZNP dotyczącymi wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli wyjaśniamy, co następuje:

Zgodnie z art. 30 ust. 3 KN średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty - 100 %,
2) nauczyciela kontraktowego - 111 %,
3) nauczyciela mianowanego - 144 %,
4) nauczyciela dyplomowanego - 184 %
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W 2010 r. wg ustawy budżetowej z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102) - są to dwie kwoty: od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. – 2286,75 zł, a od 1 września 2010 r. – 2446,82 zł. Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r. wynosiły więc (wskaźnik z ustawy x kwota bazowa):

a) Od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.:
- nauczyciel stażysta - 2287 zł;
- nauczyciel kontraktowy - 2538 zł;
- nauczyciel mianowany - 3293 zł;
- nauczyciel dyplomowany - 4208 zł.

b) Od 1 września 2010 r.:
- nauczyciel stażysta - 2447 zł;
- nauczyciel kontraktowy - 2716 zł;
- nauczyciel mianowany - 3523 zł;
- nauczyciel dyplomowany - 4502 zł.

Ustalając w regulaminach wynagradzania nauczycieli wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli - stosownie do art. 30 ust. 6 KN - samorządy powinny tak określić wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego odpowiadały co najmniej średnim ustawowym.

Zgodnie z zapisem art. 30a KN samorządy zobowiązane są do corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Osiągnięcie w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli kontrolowane jest również przez regionalną izbę obrachunkową (art. 30b KN).

Art. 30a KN stanowi, iż jednostka samorządu terytorialnego powinna:

1) Do 20 stycznia przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach przez nią prowadzonych, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wynikających z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (z wyłączeniem wypłaconego w danym roku dodatku uzupełniającego) oraz średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce.

2) W przypadku nieosiągnięcia średnich ustawowych określić kwotę różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku kalendarzowym a średnimi wynagrodzeniami nauczycieli wynikającymi z ustawy na dany rok i średnioroczną liczbą etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (faktyczne wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli a iloczyn średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach wynikającego z ustawy i średniorocznej liczby etatów nauczycieli na tych stopniach w danej jednostce samorządu terytorialnego);

3) Ustaloną różnicę wypłacić do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz z uwzględnieniem średnich kwot wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - tak, aby osiągnąć średnie ustawowe na poszczególnych stopniach w danej jednostce samorządu terytorialnego.

4) W terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce z uwzględnieniem kwoty ww. różnicy;

5) Przedłożyć sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia - regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu jednostki, dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Stosownie do zapisów nowelizacji KN z dnia 19 listopada 2009 r. Minister Edukacji Narodowej określił w drodze rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35) sposób ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, ustalania kwoty różnicy, ustalania wysokości dodatku oraz wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli.