Opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych zarządzanych przez dyrektora szkoły

Plik umieszczono na stronie 06. 11. 2010 r.

 

W związku z pytaniami dotyczącymi rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) ZG ZNP przedstawia opinię w sprawie dodatkowych dni wolnych zarządzanych przez dyrektora szkoły.

1.
Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) – dalej r.o.r.s., dyrektor szkoły biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze uzależnionym od typu szkoły. Zarządzenie dodatkowego dnia wolnego następuje po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Na podstawie § 5 ust. 2 r.o.r.s. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone w dni:

- w dni sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

- w dni egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

- w dni egzaminu maturalnego oraz pisemnego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

- inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

2.
Pewne problemy interpretacyjne wywołuje sytuacja określona w treści § 5 ust. 2 pkt 3 r.o.r.s., dotycząca dnia wolnego ustalonego w związku z zaistnieniem okoliczności uzasadnionej organizacją pracy szkoły (lub placówki) lub też potrzebami społeczności lokalnej. Redakcja przepisu jest otwarta, umożliwia więc stosunkowo swobodną interpretację zakresu stosowania tej normy. Dyrektor posiada bowiem kompetencję do ustalenia czy w konkretnej sytuacji zachodzi przesłanka uzasadniona organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. Jeżeli więc dyrektor szkoły uzasadni, że ustalenie dnia wolnego uwarunkowane jest np. potrzebami społeczności lokalnej (lub w związku z wystąpieniem innych przesłanek wskazanych w treści § 5 ust. 2 r.o.r.s.), to ma prawo zarządzić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3.
W związku z § 6a - dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w ust. 1 r.o.r.s. podczas zarządzonego dnia wolnego, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Szkoła ma ponadto obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych (np. świetlicowych) organizowanych w dniach wolnych (§6a Dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w ust. 2 r.o.r.s.).

Organizacja zajęć opiekuńczych w dniu wolnym od pracy powinna być poprzedzona wstępnym badaniem tego, ile dzieci będzie brało udział w tego typu zajęciach. Pozwoli to dyrektorowi szkoły na odpowiednie zabezpieczenie ich pobytu w szkole pod kątem opieki i nadzoru. Obowiązek realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dniu wolnym od pracy oznacza konieczność wyznaczenia przez dyrektora szkoły nauczycieli, którzy zajęcia te zrealizują w dodatkowym dniu wolnym od pracy. Liczba nauczycieli zależy od przewidywanego stanu uczniów w tym dniu. Pozostali nauczyciele, którzy nie zostali wyznaczeni do opieki, mogą korzystać z dnia wolnego.

4.
Przepisy prawa nie przewidują konieczności odpracowywania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w innym dniu. Taki obowiązek powstaje tylko w sytuacji wyznaczenia przez dyrektora szkoły „innych” dodatkowych dni wolnych w wymiarze wyższym niż wskazany w treści § 5 ust. 1 r.o.r.s. (§ 5 ust. 4 r.o.r.s.). Zarządzenie takich dni następuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach i niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych w § 5 ust. 1 r.o.r.s. Takie dni dyrektor szkoły zarządza za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii określonych w przepisie podmiotów, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Krzysztof Baszczyński /-/
Wiceprezes ZG ZNP