Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. analizy czasu i warunków pracy nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 27. 09. 2010 r.

 

22 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli poświęcone szczegółowym rozwiązaniom metodologicznym związanym z przeprowadzeniem ogólnopolskich reprezentatywnych badań na populacji nauczycieli dotyczących czasu i warunków pracy tej grupy zawodowej. Zgodnie z postulatem strony związkowej, zawartym w komunikacie podsumowującym rozmowy z rządem, spotkanie poświęcone było także omówieniu zagadnień związanych z wypracowaniem jednolitych zasad monitoringu realizacji tzw. godzin karcianych przez kuratoria oświaty.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele resortu edukacji na czele z panią wiceminister Lillą Jaroń, dyrektor i pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie (Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność „Oświata i Wychowanie”, Związek Nauczycielstwa Polskiego).

W czasie posiedzenia przyjęto ustalenia dotyczące następujących kwestii:

1. Badanie będzie dotyczyło czasu i warunków pracy nauczycieli.

2. W czasie badania będą zastosowane dwie techniki badawcze (ankieta - wywiad kwestionariuszowy , dzienniczki czasu).

3. Wypracowanie narzędzi, zanim zostaną one użyte w badaniu głównym, nastąpi jako wynik prac grup fokusowych, pilotażu, badań próbnych.

4. Przedstawiciele strony związkowej przedłożą na piśmie do 30 września br. uwagi dotyczące materiału IBE – projekt metodologii badania czasu i warunków pracy nauczycieli oraz zagadnień do arkusza monitorowania realizacji tzw. godzin karcianych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego z satysfakcją przyjął fakt, iż w rozwiązaniach metodologicznych zaprezentowanych przez dyrektora IBE znalazły się kwestie, które ZNP postulował od początku:

- posługiwania się w badaniach katalogiem zadań zawodowych nauczyciela w kontekście czynności zawodowych nauczyciela zapisanych w prawie oświatowym;

- konieczności wypracowania jednolitego słownika pojęć tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne wynikające z niejasnego zakresu pojęciowego terminów związanych z czasem pracy;

- konieczności uwzględnienia w badaniach również warunków pracy, które mają istotny wpływ na czas pracy nauczyciela.

Związek zwrócił uwagę, aby w warunkach pracy wpływających na czas pracy oprócz wymienionych już (warunki lokalowe, wyposażenie stanowiska pracy, dostępność pomocy dydaktycznych, liczebność klasy, dostępność urządzeń usprawniających pracę - komputer, Internet, ksero, skaner) warunków, uwzględnić także liczbę nauczanych klas, w tym klas, w których przedmiot kończy się w danym roku egzaminem oraz liczbę uczniów w klasie, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pełny katalog warunków ma być rezultatem prac trzech grup fokusowych i ma posłużyć do stworzenia pytań kwestionariuszowych II części kwestionariusza dotyczącej warunków pracy. Przedstawiciele strony związkowej wskazali również na potrzebę, aby wyposażenie szkoły, z której wylosowano nauczycieli do badań było weryfikowane nie tylko w oparciu o SIO, ale także pogłębione informacje uzyskane od przedstawicieli szkoły.

ZNP kolejny raz zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania metryczki ankiety - kwestionariusza ze względu na to, iż w czasie badań będziemy mieli do czynienia z dość zróżnicowaną grupą zawodową.