Wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2010 r.

Plik umieszczono na stronie 03. 09. 2010 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, które obowiązuje od 1 września 2010 r. informujemy, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września br. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

- dla nauczyciela stażysty: 2 039 zł (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 099 zł (137 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- dla nauczyciela mianowanego: 2 383 zł (156 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- dla nauczyciela dyplomowanego: 2 799 zł (183 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Publikowane przez niektóre media stawki średniego wynagrodzenia (od 2 447 zł dla nauczyciela stażysty po 4 502 zł dla nauczyciela dyplomowanego) nie oddają rzeczywistych płac w oświacie.

Struktura wynagrodzeń nauczycieli jest bowiem tak skonstruowana, że w skład średnich płac wliczane są oprócz pensji zasadniczej wszystkie potencjalne dodatki, które mogą być – na różnych etapach ścieżki awansu zawodowego – przyznawane nauczycielom. W skład średniego wynagrodzenia wliczana jest m.in. odprawa emerytalna, która przysługuje dopiero w momencie odejścia na emeryturę. Wysokość dodatków (z wyjątkiem dodatku stażowego) ustala organ prowadzący szkołę. Dlatego prezentowanie średnich wynagrodzeń jako wysokości pensji, które otrzymuje każdy nauczyciel jest nieuzasadnione.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP