14 czerwca pikieta ZNP w Warszawie

Plik umieszczono na stronie 08. 06. 2010 r.

 

W poniedziałek, 14 czerwca, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36 w okolicach Wyższej Szkoły Menadżerskiej) pikietę pracowników oświaty przeciwko zmianom dotyczącym kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmianom w kształceniu zawodowym, które proponuje ministerstwo edukacji.
Osoby zainteresowane udziałem w pikiecie ZNP prosimy o kontakt z Zarządami Okręgów ZNP. Na pikietę zapraszamy szczególnie pracowników Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Pikieta rozpocznie się 14 czerwca o godz. 11.00. W tym samym czasie w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej odbędzie się konferencja MEN podsumowująca regionalne spotkania na temat kierunków zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przypominamy, że 26 maja br. prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej zaapelował do ministerstwa edukacji o przesunięcie terminu wdrożenia zmian w zakresie opieki i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do czasu:
- należytego przygotowania szkół,
- pełnego przygotowania nauczycieli do realizacji zadań określonych w projektach aktów prawnych,
- zapewnienia odpowiedniej liczby pedagogów, psychologów, terapeutów oraz zwiększenia sieci poradni pedagogiczno-psychologicznych,
- zapewnienia samorządom terytorialnym odpowiednich środków potrzebnych do wprowadzenia projektowanych zmian.

Przypominamy, że według założeń reformy MEN, nauczyciele w ramach specjalnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów będą zobowiązani do zadań, które dzisiaj wykonują przede wszystkim pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Będą zobowiązani od 1 września 2010 roku m.in. do:
- opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym: programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- planowania – w szczególności na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacji,
- dokonywania okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz przedstawiania wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.

Obowiązkiem nauczycieli będzie także postawienie wstępnej diagnozy, zaplanowanie działań pomocowych, realizacja pomocy, sprawdzanie skuteczności, ewentualna modyfikacja planu, wzmocnienie pozytywnych zmian u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele i pracownicy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych protestują przeciwko projektowi rozporządzenia MEN ws. rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach. Według nich propozycja MEN sprawi, że dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim zostaną pozbawione możliwości uczęszczania do tych placówek, co w konsekwencji może doprowadzić do zwolnień pracowników i likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W związku z tymi propozycjami MEN, Związek w kwietniu i maju 2010 r. przeprowadził na terenie całej Polski ankietę dotyczącą pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na ankietę odpowiedziało 31.896 nauczycieli. Zdecydowana większość 78% badanych jest zdania, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają szczególnego traktowania, a takowe wymaga tworzenia różnych klas (integracyjnych, terapeutycznych itp.). Uważają, że klasa, w tzw. masowej szkole publicznej nie pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb tych dzieci, zatem nie sprzyja optymalizacji procesu dydaktycznego.

Prawie 62% nauczycieli nie ma szczegółowej wiedzy odnośnie proponowanych przez MEN zmian. Tylko 36% deklarowało posiadanie informacji na ten temat.

Ankietowani pesymistycznie wyrażają się także o przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia np. diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i procesu resocjalizacji. Ich zdaniem, nauczyciele jako grupa zawodowa nie są do wykonywania tych zadań przygotowywani podczas studiów w odróżnieniu od wykształconych w tym kierunku specjalistów, czyli np. logopedów, pedagogów i psychologów.

ZG ZNP