Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu realizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 29. 03. 2010 r.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z licznymi postulatami środowiska nauczycielskiego dotyczącymi nieprawidłowości w sposobie realizacji obowiązków nauczycieli wynikających z regulacji zawartej w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na podstawie wniosków wynikających z prowadzonego przez ZNP monitoringu sposobu realizacji tych obowiązków w szkołach różnego typu na terenie całej Polski stwierdza, że nowelizacja zapisów art. 42 ust. 2 pkt. 2 okazała się rozwiązaniem dalece niedoskonałym, a wręcz wywołującym konflikty i nadinterpretacje ze strony organów prowadzących i dyrektorów szkół.

Z informacji przekazywanych do Zarządu Głównego ZNP wynika, że niektóre samorządy potraktowały tzw. dodatkową godzinę jako sposób na zaoszczędzenie środków finansowych, w związku z czym podejmują działania prowadzące do likwidacji etatów wychowawców świetlic szkolnych i obligowania nauczycieli poszczególnych przedmiotów do realizacji zajęć opieki świetlicowej w ramach tej godziny.

Ponadto stwierdzono nadużycia wynikające z nieprawidłowego stosowania regulacji zawartej w art. 42 ust. 2 pkt. 2, na przykład w postaci:

• zlecania zajęć zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli,
• wymuszania na nauczycielach przez dyrektorów szkół cyklicznego (cotygodniowego) odbywania zajęć oraz ich cotygodniowego ewidencjonowania,
• prowadzenia wszystkich jednostek w wymiarze 60-minutowym,
• opracowywania dla wszystkich zajęć programów i planów pracy,
• wykluczania niektórych form zajęć (np. wycieczki),
• określania minimum liczbowego uczestników realizowanych zajęć,
• eliminowania zajęć dodatkowych płatnych ze środków organu prowadzącego lub projektów EFS prowadzą do przyjmowania rozwiązań niezgodnych z intencją ustawodawcy, który zakładał zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły oraz dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań uczniów.

Wobec powyższego Zarząd Główny ZNP wzywa Ministra Edukacji Narodowej do:

• dokonania zmian w art. 42 ust. 2 pkt. 2 w celu doprecyzowania przepisów obligujących określone podmioty do realizacji dodatkowej godziny,
• znowelizowania rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
• odstąpienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od wdrożenia z dniem 1 września 2010 r. tzw. drugiej godziny.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego