Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 25. 03. 2010 r.

 

- Nie zgadzamy się na likwidację Karty Nauczyciela - powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP, tuż po dzisiejszym (24 marca 2010 r.) spotkaniu w ministerstwie edukacji z przedstawicielami związków zawodowych, samorządów, szkół niepublicznych, instytucji oświatowych oraz byłych ministrów edukacji na temat nowej ustawy o statusie zawodowym nauczycieli.

Podczas dzisiejszego spotkania minister edukacji Katarzyna Hall zaproponowała powołanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli, który ma zająć się przygotowaniem propozycji do nowego dokumentu nt. statusu nauczycieli.

Minister zaproponowała, aby zespół zbierający się raz w miesiącu przez pół roku, zajął się poszukiwaniem odpowiedzi na takie pytania, jak:
- jakie zagadnienia powinna regulować nowa ustawa?
- jak wzmocnić motywacyjny charakter awansu zawodowego i systemu wynagradzania nauczycieli oraz jak usprawnić te systemy, aby sprzyjały umacnianiu prestiżu zawodowego nauczyciela i dobrym efektom systemu edukacji?
- jak zmodyfikować organizację czasu pracy szkoły i nauczyciela, aby podnieść efektywność pracy (odpowiednio wykorzystać dodatkowe godziny na pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych)?
- kogo powinna dotyczyć nowa ustawa regulująca status zawodowy nauczyciela (np. jak można włączać do systemu edukacji nauczycieli akademickich, praktyków zawodu, artystów)?

Minister uważa, że należy rozpocząć prace nad napisaniem Karty Nauczyciela na nowo, ponieważ jej zdaniem, jest to przestarzała i nieczytelna ustawa, która poprzez wielokrotne nowelizowanie utraciła swoją spójność. – Chcę, aby był to dokument dużo bardziej nowoczesny, dostosowany do wyzwań rozwojowych edukacji i napisany współczesnym językiem – mówiła Katarzyna Hall, minister edukacji.

Podczas spotkania w MEN, prezes ZNP Sławomir Broniarz podkreślił, że nie widzi dziś powodu, aby po raz kolejny rozpoczynać dyskusję nad Kartą. - Nie pojawiły się żadne przesłanki ani wyniki badań o skutkach funkcjonowania zapisów Karty, które wskazywałby, że jest to ustawa zła i nieprzystająca do rzeczywistości – mówił. – Problem tkwi w przepisach wykonawczych do Karty, czyli rozporządzeniach MEN.

- Wiele krajów europejskich, także ze starej UE, bardzo nam Karty zazdrości. Karta porządkuje stan prawny, określa istotę zawodu nauczycielskiego, także w zakresie misji, posłannictwa i odpowiedzialności nauczyciela – podkreślał prezes ZNP.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 21 kwietnia 2010 r. i jak zaproponował MEN, poświęcone będzie określeniu zagadnień, jakie powinna regulować nowa Karta Nauczyciela.

Zespół opiniodawczo-doradczy MEN ma pracować do września tego roku. W jego skład weszli przedstawiciele: Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich, oświatowej „S”, FZZ, Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, MF, MSWiA, MNiSW, MRiRW, MKiDN, MŚ, MPiPS, MS, MON, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Badań Edukacyjnych, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Rady Szkół Katolickich, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OSKKO, a także byli ministrowie edukacji posłanka Krystyna Łybacka oraz senator Edmund Wittbrodt. (mk)