Kodeks etyki dla nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 05. 03. 2010 r.

 

Z początkiem roku 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego wkroczył w końcowy etap opracowywania i wdrażania nowego pomysłu, jakim ma być wprowadzenie w życie kodeksu etycznego nauczycieli. Punktem wyjścia do prac nad tym pomysłem było przyjęcie przez ZNP „Deklaracji w sprawie etyki zawodu nauczyciela Międzynarodówki Edukacyjnej”.

Do Międzynarodówki Edukacyjnej, obok Związku Nauczycielstwa Polskiego, należy 400 innych organizacji reprezentujących osoby zatrudnione w oświacie ze 172 krajów, w tym między innymi Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Deklaracja zawiera indywidualne i zbiorowe zobowiązania nauczycieli wobec zawodu i społeczeństwa, w tym wobec uczniów.

Dokument ten stał się punktem wyjścia dla kodeksów etycznych, nad którymi pracują w wielu krajach niezależnie od siebie różne związki zawodowe działające w oświacie. Część ze związków już takie dokumenty przyjęła. Jest wśród nich np. Związek Nauczycieli Wielkiej Brytanii i Walii. Zakłada się, że kodeks etyczny przygotowywany przez ZNP spowoduje:

* podniesienie świadomości zawodowej;
* podniesienie poziomu zawodowej i etycznej odpowiedzialności nauczycieli wobec uczniów, koleżanek i kolegów oraz rodziców;
* rozwijanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnego osądu sytuacji zawodowych;
* poprawa umiejętności samooceny i samokontroli;
* poprawa jakości relacji między stronami, uczestniczącymi w procesie nauczania i uczenia się;
* poprawa statusu i ochrony prawnej osób zatrudnionych w systemie edukacji;
tworzenie atmosfery społecznej przychylności wobec pracowników systemu edukacji.

Kodeks etyki nauczyciela będzie zawierał m.in.: normy dotyczące zawodu nauczyciela, normy regulujące relacje z uczniami, normy odnoszące się do solidarności i prestiżu zawodu, do relacji z władzami i rodzicami.

Więcej w styczniowym wydaniu Raportu Dyrektora Szkoły.