MEN odpowiada na pismo ZNP ws. bibliotek szkolnych

Plik umieszczono na stronie 05. 02. 2010 r.

 

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas w liście skierowanym do prezesa ZNP Sławomira Broniarza pisze, że „MEN nie planuje zamiany przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących bibliotek”. Dodaje, że obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi szkoła publiczna dla realizacji celów statutowych powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki, nie oznaczają fakultatywności tylko obowiązek. – O obowiązku istnienia w każdej szkole biblioteki szkolnej przesądza w sposób niebudzący żadnych wątpliwości przepis art. 22 ust.1 zdanie drugie ustawy o bibliotekach – podkreśla wiceminister Szumilas.

Wiceminister odnosi się także do nieprawidłowości w funkcjonowaniu bibliotek w niektórych szkołach w Jarocinie i we Wrocławiu.

- Wielkopolski Kurator Oświaty wydał decyzję uchylającą postanowienia statutowe niezgodne z obowiązującymi przepisami oświatowymi (w zakresie przejęcia zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną) – przypomina Szumilas, dodając, że kurator nakazał władzom Miasta Jarocin usunięcie uchybień w zakresie organizacji bibliotek szkolnych i zadań nauczycieli bibliotekarzy. – Jeżeli Burmistrz Jarocina nie usunie wskazanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uchybień, wówczas Kurator skieruje skargę do Wojewody Wielkopolskiego – pisze wiceminister Szumilas.

Wiceminister informuje również, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu po kontroli stwierdziło nieprawidłowości w zapisach statutów 15 szkół, którym zaleciło uzupełnienie treści statutu. – Z uzyskanych informacji z kuratorium oświaty wynika, że część szkół wprowadziła zamiany zgodnie z zaleceniami KO, dostosowując je do obowiązujących przepisów, a wszystkie szkoły zadeklarowały wprowadzenie zmian – pisze wiceminister Krystyna Szumilas. (mk)