UCHWAŁA Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą

Plik umieszczono na stronie 21. 01. 2010 r.

 

UCHWAŁA
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby członków ZOŁ ZNP i OKR, terminarza konferencji (zebrań) sprawozdawczo wyborczych w oddziałach ZNP

Działając na podstawie art. 32 ust. 3, art. 32a ust. 2, art. 46 ust 3, art. 72 ust 2 Statutu ZNP oraz na podstawie Instrukcji ZG ZNP w sprawie zasad przeprowadzania zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach organizacyjnych ZNP Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP postanawia co następuje:

§ 1

W oddziałach ZNP liczących mniej niż 50 członków odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, bez względu na istnienie w nich ognisk ZNP. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbędą się również w oddziałach, które liczą więcej niż 50 członków, ale składają się z dwóch lub mniej ognisk. Zebrania przeprowadzane są zamiast konferencji sprawozdawczo-wyborczych. Zebrania te należy przeprowadzić w oparciu o Instrukcję Zarządu Głównego ZNP dotyczącą kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach ZNP w 2010 r. Uchwała dotyczy oddziałów ZNP wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Delegaci na konferencję okręgową wybierani są według zasady: 1 delegat na każdych 200 członków oddziału ZNP.
(...)

ZOBACZ CAŁY TEKST DOKUMENTU. Zawiera on również wykaz oddziałów ZNP, w których odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, tabelę podziału mandatów na konfe- rencję sprawozdawczo-wyborczą w Okręgu Łódzkim ZNP, terminy konferencji (zebrań) sprawozdawczo-wyborczych i międzyoddziałowych konferencji delegatów w oddziałach i sekcjach ZNP w Okręgu Łódzkim ZNP oraz uchwały towarzyszące powyższej.