STANOWISKO ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ZNP

Plik umieszczono na stronie 02. 10. 2009 r.

 

Dyrektorzy, Rady Pedagogiczne szkół i placówek
Prezesi ognisk ZNP

STANOWISKO ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ZNP

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawia stanowisko dotyczące następujących problemów:

1. Realizacja dodatkowej godziny zajęć, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Obowiązkowa dodatkowa godzina zajęć, zgodnie z interpretacją MEN, powinna być przeznaczona na poszerzenie oferty zajęć świetlicowych lub prowadzenie innych zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów. W ramach dodatkowej godziny można również zaplanować wycieczkę, wyjście do kina lub teatru, przygotować uroczystość szkolną. Nie mogą to być zajęcia przeznaczone dla całej klasy, które wiążą się z realizacją programu nauczania. Godzin tych nie można realizować w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w ramach istniejących dotychczas zajęć świetlicowych, doraźnych zastępstw lub nauczania indywidualnego.

Według art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja dodatkowej godziny musi być rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, a rozliczana w cyklu półrocznym.

2. Realizacja doraźnych zastępstw.

Zgodnie z art. 35 ust. 2a i 3 ustawy Karta Nauczyciela godziną doraźnego zastępstwa jest każda przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, która jest realizowana w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Godziny doraźnych zastępstw są obowiązkowo płatne i wynagradzane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Godzinę doraźnego zastępstwa może realizować każdy nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce.

3. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela, udziela dyrektor szkoły na wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela. Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi tego urlopu, wzór orzeczenia oraz sposób prowadzenia dokumentacji szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1991).

Jakakolwiek ingerencja organu prowadzącego szkołę w procedurę udzielania urlopu dla poratowania zdrowia jest niezgodna z obowiązującym prawem.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości dotyczących wyżej wymienionych kwestii, Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP prosi o niezwłoczne informowanie właściwych struktur ZNP, które zapewnią pomoc i podejmą odpowiednie działania prawne.

Za Zarząd
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ Marek Ćwiek