Dodatkowa godzina - informacja

Plik umieszczono na stronie 14. 09. 2009 r.

 

W związku z licznie napływającymi do ZNP wątpliwościami dotyczącymi realizacji dodatkowej godziny przez nauczycieli, ponownie wyjaśniamy, podając za Minister- stwem Edukacji Narodowej, iż:

- z dniem 1 września 2009 r. wprowadzony zostaje wobec wszystkich nauczycieli, z wyjątkiem dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obowiązek prowadzenia w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia:

1) w przypadku nauczycieli szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych – zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w wymiarze 1 godziny tygodniowo (a od dnia 1 września 2010 r. – 2 godzin tygodniowo);

2) w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

- obowiązkowa jedna godzina tygodniowo dotyczy zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

- zajęcia z tego zakresu powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań. W ramach tej dodatkowej godziny pozalekcyjnej można zaplanować wycieczkę, wyjście do kina, jeśli są one przeznaczone dla konkretnej grupy uczniów i pogłębiają ich zainteresowania. Jeśli natomiast są to zajęcia przeznaczone dla całej klasy i związane są z realizacją programu nauczania - to nie;

- dodatkowa godzina należy do dyspozycji dyrektora szkoły;

- zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin musi być rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, a rozliczana w cyklu półrocznym;

- resort edukacji proponuje następujące sposoby wyliczenia tych godzin:
• dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od realizowanego pensum i ewen- tualnych godzin ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu,
• dla nauczyciela niepełnozatrudnionego obowiązuje proporcjonalnie mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że rozliczamy te godziny półrocznie,
• w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole.

- MEN sugeruje, by przydział godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, nastąpił po rozpoznaniu potrzeb uczniów i szkoły.

To oznacza, że dodatkowa godzina nie może być przeznaczana na realizację lekcji! Nauczycielu, jeżeli dyrektor zobowiąże Cię do pracy w świetlicy kosztem nauczyciela świetlicy, jeśli nie wyrazi zgody, abyś w ramach tej godziny szedł na wycieczkę z grupą uczniów, poproś go o decyzję na piśmie i zgłoś się do ZNP. Wtedy będziemy mogli Ci pomóc!