Zmiany w prawie oświatowym (czerwiec - sierpień 2009 r.)

Plik umieszczono na stronie 21. 08. 2009 r.

 

Przeczytaj, jakie zmiany zaszły w prawie oświatowym w czerwcu, lipcu i sierpniu 2009 r.

ROZPORZĄDZENIA I UCHWAŁY

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Zobacz rozporządzenie

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Zobacz rozporządzenie

3. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.
Zobacz uchwałę

4. Rozporządzenie Ministerstwa z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Zobacz rozporządzenie

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
Zobacz rozporządzenie

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Zobacz rozporządzenie

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego
(wersja przekazana do podpisu Ministra Sportu i Turystyki)

2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(wersja przekazana do publikacji)

3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
(wersja przekazana do publikacji)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(wersja skierowana do ponownych uzgodnień międzyresortowych; zawiera zmiany wprowadzone w związku z dotychczasowym procesem konsultacji i uzgodnień)

5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(wersja przekazana do publikacji)

6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(wersja przekazana do Rządowego Centrum Legislacji oraz skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi)

7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(wersja przekazana do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
(wersja przekazana do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą)

9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(wersja przekazana do publikacji)

10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych)

11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych)

12. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw)

13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat
(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi)