Protokół Dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podległych Miastu Łódź podpisany.

Plik umieszczono na stronie 26. 06. 2009 r.

 

W dniu 9 czerwca 2009 roku został podpisany po ponad czteroletnich negocjacjach Protokół Dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podległych Miastu Łódź.

Ze strony organu prowadzącego Protokół podpisał Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki, ze strony Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek prezes Okręgu Łódzkiego oraz przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Poprzez nowelizację Układu Zbiorowego Pracy zostały uwzględnione aktualne wymogi wynikające z Ustawy o Pracownikach Samorządowych oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego.

Protokół obejmuje zapisami pracowników niepedagogicznych oraz pedagogicznych zatrudnionych jako pracownicy socjalni.

Protokół wprowadza miedzy innymi następujące zmiany:

- do rejestru wprowadzono 384 placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły specjalne licea ogólnokształcące, ponadgimnazjalne, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, wychowawcze, bursy szkolne, poradnie i inne jednostki (Centrum Zajęć Pozaszkolnych, Pałac Młodzieży, domy dziecka, schroniska młodzieżowe, miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, placówki MOPS-owskie oraz rodzinny Dom Dziecka),

- płaca zasadnicza pracowników oraz dodatki funkcyjne są wskaźnikami procentowymi w odniesieniu do płacy minimalnej a nie do najniższego wynagrodzenia, jak było do tej pory,

- utrzymana została premia regulaminowa w wysokości 20 – 30 %,

- dodatek stażowy będzie naliczany w wysokości 3% po 3 latach pracy i będzie wzrastał o 1% za każdy rok pracy do osiągnięcia 20%,

- utrzymane zostały dodatki np.: kasjerski, z tytułu pełnienia funkcji dozorcy, za pracę w porze nocnej, z tytułu pomocy w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi.

Protokół został zarejestrowany w Ministerstwie Pracy dnia 22 czerwca i wchodzi w życie z dniem 1 lipca br. Ponadto ZNP i „S” uzgodniły z miastem podwyżki dla tej grupy zawodowej w wysokości 7,3% z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 roku. Będą one waloryzowane corocznie.

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP