Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty

Plik umieszczono na stronie 02. 02. 2009 r.

 

23 stycznia br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 254 posłów, 146 parlamentarzystów było przeciw, zaś 8 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem nad projektem nowelizacji, Sejm rozpatrzył 48 poprawek mniejszości, wśród nich poprawki Lewicy.

Akceptację większości posłów zyskały ważne poprawki. Są to:

- najistotniejsza mówiąca, że samorząd będący „organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, może przekazać, w drodze umowy osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie tej szkoły”,

- „szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny"'

- „szkoła lub placówka publiczna, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny".

Na stronie www.sejm.gov.pl znajduje się stenogram posiedzenia Sejmu z 23 stycznia z dokładnym przebiegiem głosowań oraz druki sejmowe z projektem ustawy oraz druk z poprawkami mniejszości. (mk)