List prezesa ZNP w sprawie nauczycielskich emerytur

Plik umieszczono na stronie 10. 12. 2008 r.

 

Szanowni Państwo,
4 grudnia 2008 r. w Sejmie doszło do porozumienia Związku Nauczycielstwa Polskiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych PO, PSL i Lewica w sprawie możliwości wcześniejszego wychodzenia z zawodu, którego efektem jest projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Bez tej ustawy nauczyciele będą pracować do 60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni.

W związku z powyższym informuję, iż:

- projekt ustawy stwarza nauczycielom możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne już od roku 2009. Dotyczy to nauczycieli, którzy w 2009 r. ukończą 55 lat, będą mieli 30-letni staż pracy ogółem i 20-letni staż w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, związany z realizacją obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania oraz publicznych i niepublicznych przedszkolach, a także publicznych szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP,

- projekt ustawy daje możliwość przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podkreślam – możliwość, a nie obowiązek. W każdym przypadku decyzję będzie podejmował sam nauczyciel,

- projekt stwarza szansę na zwiększenie emerytury osobom, które będą przechodziły na to świadczenie od stycznia 2009 r., bo zgodnie z nowym systemem emerytalnym im dłuższy staż pracy, tym większa emerytura,

- bez tego projektu ustawy od 2009 r. nauczyciele nie mieliby możliwości wcześniejszego wychodzenia z zawodu, bo z końcem bieżącego roku wygasa art. 88 Karty nauczyciela (mówiący o wcześniejszych emeryturach). Oznacza to konieczność pracy do 60 lat – kobiety i 65 lat mężczyźni. Jest to konsekwencja reformy emerytalnej wprowadzonej pod koniec lat ’90 przez rząd Jerzego Buzka wspierany przez „Solidarność”. Projekt ustawy jest więc złagodzeniem restrykcyjnych decyzji emerytalnych, które zostały podjęte 10 lat temu! Gdzie wówczas był Stefan Kubowicz?

- nie ma szans na wydłużenie przepisów emerytalnych obowiązujących do końca tego roku, bo przypomnę, że prezydencki projekt ustawy w tej sprawie został odrzucony przez Sejm na początku listopada,

- wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie stanowiło równowartość 80% kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie emerytury nauczycielskiej, tablic średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o FUS i nie może być niższe od najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy o FUS. Są to zasady, które będą obowiązywać przy naliczaniu emerytur od 1 stycznia 2009 r. Te zasady naliczania emerytur, premiują staż pracy, a tym samym zgromadzony przez każdego nauczyciela kapitał na indywidualnym koncie emerytalnym.

Ponadto przypominam, że decyzje dotyczące prawa emerytalnego zapadają w Sejmie i to przedstawiciele koalicji oraz pozostałych klubów parlamentarnych są naturalnym partnerem do rozmów i negocjacji. Toteż Związek Nauczycielstwa Polskiego od końca maja br. prowadził z przedstawicielami rządu negocjacje m.in. w sprawie nauczycielskich emerytur, które zostały zakończone wypracowaniem kompromisowego, dla obydwu stron, projektu ustawy.

Inicjatorami spotkania 4 grudnia była koalicja, zatem ZNP nie odpowiada za niezaproszenie do rozmów oświatowej „Solidarności” i z przykrością przyjmuje wszystkie informacje o komentarzach, które padają z ust kierownictwa oświatowej „S” pod adresem projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Przypominamy jednak, że skuteczność kolegów z „S” trudno oceniać, ponieważ nie ma żadnych realnych efektów ich działalności na rzecz przedłużenia możliwości wcześniejszego niż powszechnie obowiązujący wiek emerytalny nauczycieli. Dlatego wszelkie obelgi padające pod adresem projektu ustawy ze strony niektórych przedstawicieli oświatowej „S” są traktowane przez nas jako prymitywna próba zrekompensowania zerowych efektów w wyżej wymienionej dziedzinie i zamaskowania braku związkowej efektywności.

Informuję również, że do czasu zakończenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje i będzie podejmował działania związane z wpisaniem do ustawy jak najszerszej grupy osób uprawnionych do tego świadczenia.

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

zobacz załącznik - projekt ustawy - plik pdf w nowym oknie 128 Kb