Uchwała Nr 16/2008 ZG ZNP z dnia 30 września 2008 r. w sprawie oceny realizacji postulatów środowiska oświatowego i dalszych działań ZNP

Plik umieszczono na stronie 30. 09. 2008 r.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 30 września br. dokonał oceny dotychczasowego przebiegu i wyników rozmów z przedstawicielami rządu. Dostrzegając obecne efekty negocjacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego w dalszym ciągu podtrzymuje postulaty środowiska nauczycielskiego dotyczące:

• przedstawienia założeń corocznego znaczącego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli do 2011 roku

• przedłożenia rozwiązań systemowych dotyczących prawa do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę po 2008 r. nauczycieli, których praca związana jest bezpośrednio z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

• utrzymania dotychczasowych praw pracowniczych zawartych w Karcie Nauczyciela także w przypadku przekazywania szkół i przedszkoli innym podmiotom przez jednostki samorządu terytorialnego

Spełnienie powyższych postulatów będzie zdaniem ZNP gwarancją spokoju społecznego, a także nadzieją na dalszą efektywną pracę nauczycieli na rzecz dzieci i młodzieży.

Zarząd Główny ZNP na czas trwania rozmów z rządem, nie dłużej jednak niż do momentu rozpoczęcia w Parlamencie prac nad nowelizacją prawa oświatowego, nie podejmie działań o charakterze protestacyjnym. ZNP uznaje, że istnieje szansa na spełnienie przez rząd podstawowych postulatów środowiska oświatowego. Brak realizacji przez rząd i Sejm RP wyżej wymienionych postulatów spowoduje radykalizację działań Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za Zarząd Główny ZNP
 
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego