Jak obliczyć wysokość świadczenia emerytalnego

Plik umieszczono na stronie 22. 09. 2008 r.

 

Zobacz plik Przeciętna emerytura kapitałowa w zależności od roku urodzenia oraz roku przejścia na świadczenie(plik pdf w nowym oknie - 71kB - kliknij)

Jeśli chcemy w tym roku obliczyć sobie świadczenie emerytalne, najpierw należy ustalić podstawę jego wymiaru.

I tu ważne jest zapoznanie się z przeciętnym wynagrodzeniem z tych lat, które chcemy uwzględnić do obliczania emerytury.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 ustawy emerytalnej do postawy wymiaru emerytury i renty możemy wziąć:
• kolejne 10 lat kalendarzowych, wybrane z ostatnich 20 lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok, w którym zgłosimy wniosek o emeryturę;
• 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Jeżeli zdecydujemy się na jeden z tych wariantów, należy ustalić kwoty wynagrodzenia podlegające ubezpieczeniu oraz wynagrodzenie z danego roku (miesiąca). Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy emerytalnej, aby ustalić podstawę wymiaru emerytury, trzeba wykonać cztery kroki.

1. Oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w ust. 3, w okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych.

2. Oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procenta.

3. Oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty.

4. Mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową, o której mowa w art. 19 ustawy emerytalnej.
Zgodnie z tym zapisem kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne z poprzedniego roku kalendarzowego.

Uwaga, wskaźnik podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 proc.

Po obliczeniu podstawy wymiaru możemy przystąpić do dokładnego wyliczenia emerytury, zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym zapisem emerytura wynosi:
- 24 proc. kwoty bazowej,
- po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
- po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.
Ustalając rok okresów składkowych uwzględnia się pełne miesiące.

Źródło: Głos Nauczycielski nr 30/23 VII 2008