INSTRUKCJA STRAJKOWA Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 30. 04. 2008 r.

 

I.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP przekazuje instrukcję w sprawie organizacji 1-dniowego strajku w dniu 27 maja 2008 roku w szkołach i placówkach oświatowych:
 
1. Strajk organizowany jest na podstawie uchwały ZG ZNP z dnia 8. 04. 2008 roku i uchwał Zarządów Oddziałów ZNP.
 
2. Organizatorem strajku są zarządy Oddziałów, które podejmują uchwały na podstawie wyników referendów przeprowadzonych w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. Strajk w placówce ogłasza Zarząd Oddziału po uzyskaniu zgody większości głosujących w referendum pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników danej szkoły, placówki.
 
3. Zarząd Oddziału informuje dyrektorów szkół i placówek o strajku najpóźniej na 5 dni przed datą strajku.
 
4. Organizatorem strajku jest Oddziałowy Komitet Strajkowy ZNP, który działa poprzez szkolne Komitety Strajkowe.
 
5. Uchwałą Zarządu Oddziału ZNP ze strajku mogą być wyłączone placówki opieki całkowitej oraz placówki szkolnictwa specjalnego.

 

II.

OBOWIĄZKI KOMITETU STRAJKOWEGO W SZKOLE/PLACÓWCE
 
1. Strajkiem w poszczególnych szkołach i placówkach kieruje Komitet Strajkowy powołany przez pracowników. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 osób, którzy spośród siebie wybierają:
- przewodniczącego Komitetu Strajkowego;
- typują osobę do kontaktów z mediami.
 
2. Komitet strajkowy wywiesza informacje o strajku na tablicy ogłoszeń w szkole/placówce.
 
3. Przed rozpoczęciem strajku Komitet Strajkowy:
 
- zgłasza dyrektorowi placówki decyzję o podjęciu strajku, podaje skład Komitetu Strajkowego, omawia zasady współdziałania wynikające z niniejszej instrukcji oraz bieżącej sytuacji,
 
- przygotowuje transparenty, plakaty oraz opaski dla osób strajkujących (białe z czerwonym napisem STRAJK), oflagowuje budynek, wywiesza napis STRAJK,
 
- ustala kolejność dyżurów przy drzwiach wejściowych do placówki,
 
- ustala miejsce przebywania w czasie akcji strajkowej,
 
- wyznacza łącznika ds. kontaktów z Oddziałowym Komitetem Strajkowym oraz osobami i instytucjami spoza placówki.
 
- Przewodniczący Komitetu Strajkowego sporządza listę osób, które wezmą udział w strajku. Listę przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki w dniu 26 maja 2008 roku do godziny 10.00.

 

III.

1. Strajk trwa w godzinach pracy placówki.
 
2. W momencie przystąpienia placówki do strajku przewodniczący Komitetu Strajkowego informuje Zarząd Oddziału ZNP o przystąpieniu szkoły/placówki do strajku podając ilość osób biorących udział w strajku oraz ilość zatrudnionych w szkole/placówce ogółem w godzinach 8.00 – 9.00 27. 05. 2008 roku.
 
3. W chwili rozpoczęcia strajku Komitet Strajkowy uprawniony jest do podejmowania działań zapewniających osiągnięcie głównego celu strajku i jego spokojny, zgodny z prawem przebieg.
 
4. Dyżurujący, wyznaczeni przez Komitet Strajkowy są zobowiązani do prowadzenia listy osób postronnych wchodzących i wychodzących z placówki.
 
5. Po zakończeniu strajku Komitet Strajkowy sporządza protokół z jego przebiegu i składa meldunek do Oddziałowego Komitetu Strajkowego w dniu zakończenia strajku.
 
6. Osoby, które nie przystąpiły do strajku są do dyspozycji dyrektora szkoły/placówki.
 
7. Dyrektor szkoły, placówki powiadamia pisemnie rodziców o konieczności zapewnienia opieki dzieciom /uczniom/ w dniu strajku. Proszę dopilnować, aby informacja była podpisana przez rodziców.
 
8. W wyjątkowych sytuacjach (np. uchylania się dyrektora od powinności zawiadomienia rodziców), zadanie to powinien wykonać komitet Strajkowy.

 

Terminy przekazywania informacji:

Do godziny 10.00 w dniu strajku (27 maja) oddziały ZNP z tereniu Okręgu Łódzkiego przekazują informację o ilości placówek biorących udział w strajku określając ich procentowy udział w strajku.

 

Prośba do Oddziałów Łódzkich:

26 maja 2008 roku do godz. 12.00 proszę podać orientacyjną liczbę placówek, które przystąpią do strajku ze wskazaniem placówek, które mogą odwiedzić media.