Stanowisko Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie rządowych zamiarów likwidacji ustawy Karta Nauczyciela.

Plik umieszczono na stronie 28. 03. 2008 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec rządowych zamiarów likwidacji ustawy Karta Nauczyciela, bądź też niekorzystnych zmian dotyczących praw pracowniczych w tym dokumencie.

Karta Nauczyciela to zbiorowy układ pracy, który określa konieczne dla tego zawodu warunki pracy, wymogi kwalifikacyjne i uprawnienia. Status społeczno-zawodowy nauczycieli polskich od dawna określa odrębna ustawa. Już od 1926 roku ich prawa i obowiązki wyłączone są z powszechnego ustawodawstwa pracy.

W sytuacji, kiedy warunkom pracy i płacy nauczycieli w Polsce ciągle jeszcze daleko jest do europejskich standardów, zapowiedzi likwidacji Karty Nauczyciela, gwarantującej bezpieczeństwo i stabilizację wykonywania zawodu budzą nasze ogromne zaniepokojenie. Plany legislacyjne MEN są ewidentnym zamiarem szukania oszczędności w wydatkach oświatowych kosztem nauczycieli, rodziców i dzieci uczących się w szkołach publicznych.

Karta Nauczyciela nazywana jest przeszkodą w naprawie systemu edukacji w Polsce i zgubą dla nauczycieli. To nie karta stoi na drodze zmian w oświacie i większych wynagrodzeń dla nauczycieli, jak twierdzą niektórzy politycy, samorządowcy i dziennikarze. Prawdziwym powodem złego stanu oświaty w kraju i niskich zarobków pedagogów są niewystarczające i ciągle spadające nakłady budżetu państwa na realizację potrzeb oświatowych i zadań edukacyjnych. Udział wydatków na oświatę i wychowanie w Produkcie Krajowym Brutto w 2008 r. wynosić będzie 2,56%, podczas gdy w 2007 r. wskaźnik ten stanowił 2,70%. W krajach Unii Europejskiej wydatki na oświatę wynoszą przeciętnie 5% PKB.

Zmniejszanie nakładów na oświatę publiczną odbywa się w czasie zdecydowanej poprawy finansów państwa i rosnących dochodów budżetu. Działania te świadczą o braku chęci polityków sprawujących władzę do podnoszenia poziomu polskiej edukacji, nie służą również poprawie sytuacji materialnej pracowników oświaty. Przy coraz bardziej zdecentralizowanym systemie zarządzania oświatą, gdy samorządom lokalnym przekazuje się coraz więcej zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, Karta Nauczyciela pozostaje jedynym gwarantem wynagrodzeń nauczycieli, świadczeń socjalnych, czasu i właściwych warunków pracy.

Próba likwidacji Karty Nauczyciela spotka się ze zdecydowanym protestem środowiska oświatowego, w tym członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy w obronie Karty podejmą stosowne działania, zgodne z obowiązującym prawem.

Za Zarząd
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ Marek Ćwiek