TEZY DO PROGRAMU DZIAŁANIA
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2014 — 2019

 

I. Status prawny i materialny pracowników oświaty, emerytów i rencistów

1. Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych. Przeciwdziałanie wprowadzaniu niekorzystnych zmian dotyczących statusu prawnego i materialnego pracowników oświaty, emerytów i rencistów. Monitorowanie zatrudniania i zakresów obowiązków asystentów nauczycieli.

2. Prowadzenie działań mających na celu utrzymanie zapisów Karty Nauczyciela gwarantujących stabilizację pracy nauczyciela, dotyczących zwłaszcza wynagrodzeń, obecnego pensum godzin dydaktycznych i świadczeń socjalnych.

3. Egzekwowanie wzrostu płac pracowników oświaty i starania o poprawę sytuacji materialnej emerytów.

4. Pomoc oddziałom w uzgadnianiu regulaminów wynagradzania nauczycieli tak, aby zagwarantowane było osiąganie średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

5. Negocjowanie w regulaminach płacowych zapisów, które zwiększą wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych.

6. Obrona miejsc pracy pracowników oświaty, a szczególnie członków ZNP, mając na uwadze m.in. likwidacje, przekazywanie publicznych szkół i placówek do prowadzenia innym podmiotom, wprowadzanie usługowych firm zewnętrznych do obsługi placówek oświatowych.

II. Uczestnictwo ZNP w doskonaleniu systemu edukacji narodowej

1. Domaganie się zwiększenia nakładów finansowych na oświatę w budżecie państwa i budżetach samorządów lokalnych.

2. Prowadzenie działań na rzecz obrony publicznych placówek oświatowych zagrożonych likwidacją lub przekazaniem do prowadzenia innym podmiotom.

3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu upowszechnienie publicznej edukacji przedszkolnej poprzez objęcie jej subwencją oświatową finansowaną z budżetu państwa.

4. Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawa oświatowego.

5. Dążenie do zapewnienia obowiązku funkcjonowania świetlic, stołówek i bibliotek szkolnych w systemie oświaty.

6. Egzekwowanie i kontrola realizacji zapisu art. 70a Karty Nauczyciela w zakresie podziału oraz wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Monitorowanie działań podejmowanych przez samorządy w związku z wchodzącymi od dnia 1.09.2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty dotyczącymi miedzy innymi: możliwości łączenia w zespół szkoły podstawowej z przedszkolami, które mają siedzibę w obwodzie tej szkoły.

8. Dążenie do zwiększenia zatrudnienia w szkołach kadry wspierającej nauczycieli tj. psychologów, pedagogów, doradców zawodowych.

III. Działalność wewnątrzzwiązkowa

1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządów oddziałów i pomaganie im w realizacji zadań statutowych.

2. Egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów statutowych. Wzmacnianie dyscypliny i odpowiedzialności działaczy związkowych

3. Optymalizacja ogniw organizacyjnych ZNP poprzez kontynuowanie procesu łączenia oddziałów w struktury międzyoddziałowe lub powiatowe, które posiadają własny lokal i odpowiednie wyposażenie.

4. Podnoszenie jakości i skuteczności pracy działaczy związkowych poprzez systematyczne i profesjonalne organizowanie szkoleń, kursów oraz konferencji, wykorzystując przy tym dostępne środki z funduszy Unii Europejskiej.

5. Usprawnianie funkcjonowania ogniw związkowych poprzez rozwijanie i doskonalenie systemu przepływu informacji, przy wykorzystaniu internetu, poczty elektronicznej i newslettera branżowego.

6. Rozwijanie systemu pomocy prawnej dla członków ZNP, upowszechnianie materiałów, poradników i wydawnictw związkowych.

7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku ZNP w środowisku oświatowym i lokalnym poprzez promowanie działalności, historii oraz osiągnięć Związku.

8. Pozyskiwanie nowych członków ZNP, zwłaszcza wśród młodych pracowników oświaty poprzez organizowanie dla nich szkoleń z zakresu prawa pracy i oświatowego, rozwijanie i aktywizowanie działalności Klubów Młodego Nauczyciela.

9. Wspieranie działalności zakładowych organizacji związkowych w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem Społecznej Inspekcji Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

10. Podejmowanie  inicjatyw wspomagających  nauczycieli, którzy utracili pracę lub są zagrożeni jej utratą: pomoc w poszukiwaniu pracy, możliwości przekwalifikowania się, wsparcia psychologicznego itd.