Zespół Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 
W dniu 28 sierpnia 2002 r. Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP podjął uchwałę następującej treści: „Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z art. 90A Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, postanawia – dla celów organizacyjnych – połączyć w Zespół Szkół ZNP następujące placówki ZNP: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące z 4-letnim cyklem kształcenia, Liceum z 3-letnim cyklem kształcenia i Szkołę Muzyczną I Stopnia”.

 

Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powstała w 1991 roku. Od 2000 r. uchwałą ZOŁ ZNP wchodzi w skład Zespołu Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym ZNP oraz Szkołą Muzyczną I Stopnia.

Zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju młodego człowieka, przygotowanie go do życia we współczesnym świecie. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego, wysoki poziom kompetencji.


Uznajemy świat dziecka za inny, lecz nie podrzędny względem świata dorosłych. Nauczyciel obserwuje, diagnozuje i dzieli się z dzieckiem swoim doświadczeniem, zaprasza do refleksji i wspólnych poszukiwań.


Szkoła pełni swą funkcję wychowawczą z mandatu rodziców. Wspieramy ich wysiłki, tworząc szansę skutecznych oddziaływań wychowawczych dla dobra każdego wychowanka.


Przyjmujemy, że w szkole będą współistnieć dwa nurty światopoglądowe: chrześcijański i laicki, w takim wymiarze w jakim odpowiada to decyzjom rodziców i dzieci. Każdy człowiek ma prawo do jawności światopoglądowej, stąd potrzeba tolerancji i poszanowania jego przekonań.


Szanujemy tradycje, historię narodu i państwa polskiego, jako warunku prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie i szansę zaangażowania się w budowanie przyszłości naszej Ojczyzny.

 

Kompetentna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna:


wspiera indywidualne tempo rozwoju uczniów;


zapewnia wysoki poziom nauczania;


efektywnie przygotowuje do dalszych etapów kształcenia;


kształtuje postawy proaktywne, ciekawość świata i ludzi, odpowiedzialność, kreatywność;


stosuje aktywizujące metody i formy pracy.

 

Oferujemy:


zwiększony wymiar godzin z przedmiotów nauczania;


naukę języków obcych: języka angielskiego od klasy „0” i języka niemieckiego od klasy IV;


zajęcia z informatyki od klasy I, zajęcia przygotowujące w klasie „O”;


naukę pływania od klasy I (zabawy w wodzie w klasie „0”);


gimnastykę korekcyjną;


rytmikę;


zajęcia teatralne z elementami twórczości językowej;


mało liczne klasy – ok. 16 osób;


udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich;


rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych podczas zajęć pozalekcyjnych:


kół zainteresowań: informatycznego, dziennikarskiego (gazetka szkolna „Szkolne nowinki”), zajęć towarzystwa Przyjaciół Łodzi, szachowego, chóru, teatru w języku angielskim;


kół przedmiotowych: matematycznego, historycznego, przyrodniczego, języka angielskiego przez sztukę;


dostęp do sieci informatycznej, stałe łącze z Internetem;


współpracę ze środowiskiem lokalnym (ośrodki kultury, teatry, muzea, ośrodki edukacyjne);


miłą, radosną atmosferę;


możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum i LO ZNP;


naukę gry na instrumencie w Szkole Muzycznej I Stopnia ZNP lub na kursie instrumentalnym.

Strona szkoły: www.spznp.znp.edu.pl